۱۹ مهر ۱۳۹۷

 شرح و توصیف اختراع

در این بخش باید اثر خلق شده به طور کامل چه از نظر علمی (بیان علمی مسئله) و چه از نظر خلق اختراع شرح داده شود. […]