اختراعات

۱۹ مهر ۱۳۹۷

خلاصه اختراع

ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص نحوه تنظیم خلاصه اختراع مقرر می دارد: بیان کلیتی از […]