چه جور علائمی قابلیت ثبت شدن دارند؟
۱۷ مهر ۱۳۹۷
 شرح و توصیف اختراع
۱۹ مهر ۱۳۹۷

خلاصه اختراع

ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص نحوه تنظیم خلاصه اختراع مقرر می دارد:

بیان کلیتی از طرح مسئله و فرآیندهای انجام گرفته برای خلق اثر خواهد بود

زمینه فنی اختراع: باید گویای شاخهای از علم باشد که اثر در آن شـکوفا شـده اسـت تـا در جستجوی سوابق اختراع ادعایی مورد استفاده قرار گیرد.

خلاصه توصیف فقط برای بیان اطلاعـات اختـراع بـه کـار مـیرود و نمیتواند مبنای تفسیر برای تعیین حدود ادعا باشد. در خلاصه اختراع نکات زیر باید در نظر گرفته شود:

۱- با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر ۷۰ تا ۲۰۰ کلمه باشد؛
۲- مشکل فنی، اساس راه حل ارائه شده برای آن و کاربرد یا کاربردهای اصـلی اختـراع را اجمـالاً روشـن نماید؛
۳- در صورت لزوم مشتمل بر فرمولهای شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد تا بر اساس آنهـا ویژگـیهـای اختراع به بهترین شکل بیان شود؛
۴- در صورتی که برای توضیح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشـته باشـد، پـس از توضـیح خلاصـه هـر قسمت باید نشانههای ارجاع دهنده به هر یک از نقشه‌ها در داخل پرانتز ذکر گردد؛
۵- عدم بیان ارزش و مزایای اختراع پیش زمینه اختراع: شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفتهایی که در رابطه با اختراع ادعایی وجود دارد، به نحوی که برای درک و بررسی جدید بـودن اختـراع کفایـت کنـد. مزایـا و محاسـن اختراع ادعایی جدید نسبت به اختراعات پیشین باید به صورت واضح و دقیق بیان گـردد، بـه نحـوی کـه ویژگی جدید بودن اختراع و تأثیر فنی آن را روشن سازد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *