شرح و توصیف اختراع
۱۹ مهر ۱۳۹۷
نقشه ها
۱۹ مهر ۱۳۹۷

 ادعاهای اختراع

ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص نحوه تنظیم ادعانامه اختراع مقرر می دارد:

ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده است؛ در چارچوب مشخصه های فنی تعیین نماید. هر اختراع میتواند مشتمل بر یک یا چنـد ادعـا باشـد. ادعـا ممکن است ناظر بر فرآورده، فرآیند، فرآیند دستیابی به یک فـرآورده و یـا ترکیبـی از فرآینـد و فـرآورده باشد، مشروط بر اینکه راجع به یک مفهوم اختراعی باشد. ادعاها باید صریح و روشن بوده و دارای شرایط زیر باشند: ۱- معقول بودن تعداد آنها با توجه به ماهیت اختراع و شماره گذاری ترتیبی آنها در صورت تعدد؛ ۲- از اطلاعات افشا شده در توصیف اختراع فراتر نرود و به طور کامل در توصیف اثبات و مدلل شده باشد؛ ۳- ویژگیهای فنی قابل حمایت را با استفاده از جملات مثبت بیان نماید؛ ۴- جز در موارد غیر قابل اجتناب، از ارجاع به نقشه ها یا توصیف امتناع گردد و تا حـد ممکـن از بـه کـار بردن عباراتی مانند «همان طور که در توصیف آمد یا «همان طـور کـه در نقشـه هـا نشـان داده شـده » خودداری شود. ۵- در صورتی که برای فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بیان ادعا شماره صفحه نقشـه و علامت مشخص کننده آن در داخل پرانتز ذکر گردد؛

اختراع معمولا به دو صورت۱٫ روش و فرآیندها و  ۲٫سیستمها و دستگاهها میباشد .در مورد اول که اغلب به صورت فرایندهای شیمیایی و سنتز های آزمایشگاهی  که به تولید یک محصول منجر میشود مراحل فرایندهای آزمایشگاهی (از ماده اولیه تا تولید محصول) با ذکر تک تک مراحل بیان شود و در مورد دوم که سیستمها یا دستگاه هایی که از اجزای مکانیکی یا الکترونیکی تشکیل شده است اجزای ساخت سپس تکنیک اصلی به کاررفته در ساخت سیستم مخصوصا تکنیک قطعه جدید آن قسمت در چهارچوب مشخصه فنی با جملات قابل اثبات بیان شود در ادعانامه از ذکر قابلیت ها ومزایا در ادعانامه جدا خودداری فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *