ثبت شرکت سهامی عام

1- فتوکپی شناسنامه وکارت ملی کلیه سهامداران وبازرسین برابر با اصل شده .
2- تهیه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای تمامی اعضای هیئت مدیره و بازرسین از اداره تشخیص هویت (خیابان عباس صباحی)
3- تنظیم اقرار نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی به شرح ذیل :
!) مدیر عامل شرکت در شرف تاسیس همزمان مدیرعامل شرکت دیگری را بعهده ندارد (ماده 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
!!) اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اشتغال به هیچگونه شغل دولتی و ممنوعیت قانونی جهت عضویت در شرکت را ندارند (اصل 14 قانون اساسی)
!!!) بازرسین هیچگونه نسبت فامیلی نسبی و سببی با مدیران شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم را ندارند و یا خود و یا همسرشان از مدیر عامل شرکت حقوق مقرری دریافت نمی کنند (ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
4- ارائه مجوز در صورت نیاز به اعلام کارشناس ثبت شرکتها
5- پنج نام برای شرکت که یک کلمه ای نباشند
6- فعالیت ، درصد سهام اعضاء وسرمایه شرکت
7- معرفی شخص یا اشخاص دارای حق امضاء
8- آدرس وکد پستی محل شرکت
9- معرفی بانک جهت افتتاح حساب