ثبت اختراع

اختراع خود را ثبت کنید…اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن حل می نماید .

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد .ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد .منظور از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.
مواردی که از حیطه ثبت اختراع خارج است را به اختصار: کشفیات و نظریه ها، روشهای تجاری یا درمانی بیماری، آنچه که قبلا پیش بینی شده باشد و آنچه که خلاف موازین شرعی و عمومی و اخلاقی باشد.
شرکت ثبتی و حقوقی پویا پروژه افتخار دارد که با محوریت امور ثبتی از جمله ثبت شرکت، خدمات ارزنده ای نیز به جامعه مبتکرین و مخترعین ارائه نموده و نقش خود را در راستای پیشرفت و توسعه میهن عزیزمان ایفا کند.و در سالهای خدمت بالغ بر 100 ثبت اختراع را در پرونده سبقه و ثبتی خود داشته باشد.
 

روش های ثبت اختراع

روش تحقیقی

بعضی از كشورها با بهره جستن از وسایل و امكانات و آزمایشگاه های مختلف در زمینه های متفاوت نسبت به بررسی ماهوی اختراع مخترع اقدام می نمایند و آزمایشات مدت مدیدی بطول می انجامد تا ادعای مخترع در خصوص اختراعش مورد بررسی قرار گرفته و صحت یا سقم ادعایش مشخص شود.
در این نظام سعی می شود كه اختراع قبل از ثبت بطور محرمانه نگهداری و حق تقدمی برای ثبت جهت متقاضی منظور شود و اگر ادعای مخترع مقرون به صحت تشخیص داده شد نسبت به ثبت از تاریخ تقاضا و چنانچه ادعای مخترع صحت نداشته باشد نسبت به رد اختراع اقدام می گردد. در برخی از كشورها از هر دو روش استفاده می گردد مثلا در سوئیس در مورد اختراعاتی كه در زمینه ساعت و دارو انجام می گیرد روش تحقیقی ودر سایر زمینه ها با استفاده از روش اعلامی نسبت به ثبت اقدام می شود.
بهره جویی از روش اعلامی و تحقیقی هر كدام مزایا و معایبی دارد كه ذكر آن در حوصله این مقال نمی گنجد قدر مسلم قانونگذار هر گشور استفاده از یكی از دو روش فوق را متناسب با مقتضیات ومصلحتهای خاص خود بر می گزیند ومقررات خاص آن را برای همگان لازم الاتباع می شمارد.

روش اعلامی

ثبت اختراع به نحوه روش اعلامی بر اساس ادعای مخترع صورت می گیرد در این روش ادعای مخترع مقرون به صحت تلقی شده و به شرط عدم سابقه ثبت ادعای مخترع به ثبت می رسد ماده ٣٦ قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مقرر می دارد كه: ورقه (سند) اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه اختراع مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمیكند كه تقاضا كننده یا موكل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبور در محكمه ابتدایی تهران اقامه دعوی كرده و خلاف آنرا ثابت نمایند در پرونده سبقه و ثبتی خود داشته باشد.
با عنایت به ماده فوق الذكر روش ثبت اختراع در ایران روش اعلامی می باشد مخترع مدارك اختراع ادعایی خود را به ثبت پویا پروژه تحویل می نماید و وکلای ثبت پویا پروژه در ارتباط با اداره مالیكت صنعتی با بررسی ادعای مخترع در سوابق ثبتی خود به شرط اینكه اختراع مذكور قبلا بنام دیگری به ثبت نرسیده باشد اقدام به ثبت اختراع خواهد نمود و سند اختراع (ورقه) به نام مخترع را صادر خواهد كرد در این حالت اداره مالكیت صنعتی كه مسئولیت صدور ورقه (سند) اختراع را به عهده دارد مسئول صحت وسقم اختراع مخترع نمی باشد بلكه مخترع شخصا پاسخگو خواهد بود و اگر شخص یا اشخاصی ادعایی نسبت به اختراع ثبت شده دارند باید درمحاكم ذیصلاح قضایی مستقر در تهران با خوانده قرار دادن مخترع اقامه دعوی نمایند و نتیجه رسیدگی و صدور حكم قطعی بیانگر واقعیت امر خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع

شخص حقوقی

– کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه) مخترع
– پر کردن فرم های مربوطه اختراع
– نقشه اختراع(در صورتیکه اختراع دستگاه یا کالا باشد)
– آدرس و کدپستی (مالک و مخترع)
– در صورتیکه اختراع شرکتی باشد روزنامه تأسیس و تغییرات مورد نیاز است.
– تأییدیه استعلامی (به درخواست اداره ثبت اختراع)
– در صورت وجود مشابهت دفاعیه انجام شود
شخص حقیقی

– کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه) مخترع
– پر کردن فرم های مربوطه اختراع
– نقشه اختراع(در صورتیکه اختراع دستگاه یا کالا باشد)
– آدرس و کدپستی (مالک و مخترع)
– تأییدیه استعلامی (به درخواست اداره ثبت اختراع)
– در صورت وجود مشابهت دفاعیه انجام شود
همچنین مطابق با ماده ٣٧ قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در صورتی كه:
الف: اختراع، اختراع جدید نباشد.
ب: وقتی كه ورقه (سند) اختراع جهت امور نقشه های مالی و اختراعات مخل انتظامات عمومی و فرمولها و ترتیبات دولتی صادر شده باشد.
ج: وقتی كه اختراع به طریقه علمی صرف بوده و قابلیت استفاده عملی صنعتی یا فلاحتی (كشاورزی) نداشته باشد.
د: وقتی كه پنج سال از صدور ورقه (سند) اختراع گذشته و بموقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد
هر ذینفعی می تواند به مراجع قضایی ذیصلاح در تهران رجوع و تقاضای صدور حكم دال بر بطلان ورقه اختراع صادر شده از اداره مالكیت صنعتی بنماید با توجه به مراتب مذكور روش ثبت اختراع در ایران بنحو اعلامی بوده و هر گونه ادعایی در محاكم قضایی مطرح و مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت.

مراحل ثبت اختراع چگونه است؟


مدارک ثبت اختراع:
1- تهیه اطلاعات طرح مدنظر متقاضی برروی cd شامل موارد زیراست :
نام طراح-مقدمه و چکیده – سابقه پیشین و تاریخچه طرح- اهداف کلی – واژه های کلیدی - اجزاء طرح و یا فرمولاسیون آن- عکس اجزاء و یا ترکیبات فرمول –روش کار- نتایج و مزایا- کاربرد صنعتی- نقشه فنی-روی cd
2- کپی شناسنامه و کارت ملی از اعضاء مورد توافق برای اشخاص حقیقی
3- کپی روزنامه تاسیس،کپی روزنامه آخرین تغییرات، کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء دارای حق امضاء برای اشخاص حقوقی
4- مشخص شدن سمت اعضاء(مالک ومخترع)درصداعضاء (از 100%)ویک آدرس وکدپستی ،شماره ثابت وهمراه وایمیلمراحل کار:
1-تنظیم طرح و ثبت اظهارنامه
2-پس از بررسی کارشناس اداره با توجه به نوبت های کارتابل امکان ابلاغیه رفع نقص در یک یا چند مرحله وجود دارد
3-دفاعیه در صورت وجود تشابه نام ویا تشابه طرح در سیستم اداره اختراع (دفاع حضوری وسیستمی ونتیجه رد اختراع و یا رفع وجود تشابه می باشد)
4-معرفی مرجع ذیصلاح جهت استعلام و تائید طرح
5-پذیرش اختراع در صورت صدور تائیدیه علمی و صنعتی و نوآوری بودن طرح
6-آگهی روزنامه
7-اخذ گواهی اختراع در صورت نبودن معترض درکشور(در هر مرحله نوبت های کارتابل کارشناس باید رعایت شود وزمان مراحل بستگی به پاسخ به موقع از سوی متقاضی واداره واخذ تائیدیه و...همچنین زمانهای لازم برای روزنامه وپست و...می باشد)
نحوه و شرایط و زمان مناسب تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع

برطبق ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 :ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و بنابر قاعده (سیستم اولین ثبت یا اختراع FIRS TO FILE )هرکسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره اختراع نماید حق ثبت اختراع را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین محسوب می شود و بنابر اصل “اولین تسلیم کننده اظهارنامه” شما اولین متقاضی و ثبت کننده اختراع محسوب می شوید و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک و بینه ارائه نمایدتاخلاف آنرااثبات نماید.
و مهمتر اینکه تسلیم اظهارنامه مقدم درصورت احراز شرایط و جمع بودن شرایط خاص حائز اهمیت بوده و عجله در تسلیم اظهارنامه بدون ارائه توصیف و نقشه و ادعاهای گویا و کامل نمی تواند منشاء اثر لازم وموثر باشد و چه بسا اختراعاتی که با سرعت تسلیم می شود فاقد شرایط یا پختگی لازم برای استفاده از قاعده تسلیم اظهارنامه مقدم باشد و یا اینکه شما در آینده خواستار تغییرات کلی در اختراعات خود باشید و این امرشمارا با محدودیتهایی مواجه خواهدکردو ممکن است توفیق تجاری شمار را در آینده دچار خدشه کند فلذا مشورت با افراد مطلع و با تجربه در این زمینه، راجع به زمان مناسب برای تسلیم اظهارنامه بسیار راهگشا واثرگذارخواهد بود.
هزینه های ثبت اختراع

کل هزینه های حق الزحمه ...ریال می باشد.در صورت اضافه شدن مراحل به موارد فوق الذکر حق الزحمه قابل تغییر است.
- اخذ تائیدیه به عهده متقاضی است ودر صورت سپردن به شرکت هزینه آن باتوجه به مراحل کار وهزینه های تردد در داخل شهروشهرهای دیگر وهزینه دریافتی مرجع ذیصلاح جهت داوری طرح و...مشخص می شود.
- هزینه های اداره وحق الثبت وروزنامه و...به عهده متقاضی است.کلیه هزینه ها با توجه به اشخاص حقیقی ویا حقوقی و تغییرات مبالغ روز نامه واداره متغیر است.
- مبالغ ذکر شده در یک و یاچند مرحله پرداخت می گردد.
- درصورت پذیرش نشدن نوع مرجع ذیصلاح جهت استعلام از سوی اداره،مرجع جدید توسط اداره وکارشناس مربوطه اعلام میگردد.
- درصورت تشابه طرح ،تائید نشدن آن توسط مرجع ذیصلاح ویا هر مورد دیگری که منجر به ابطال آن گردد هزینه های مراحل انجام شده باتوجه به مراحل طی شده مسترد نمی گردد.
- ثبت اظهارنامه جدید هزینه مجدد را می طلبد.

آنچه باید درباره ثبت اختراع بدانید

ضمائم مورد نیاز ثبت یک پرونده اختراع

عنوان اختراع: كه بايد كوتاه و جامع بوده به نحوي كه بيانگر اصل موضوع ابداع شـده باشـد به طوری که تکنیک و ماهیت کار شما را به طور صریح معرفی میکند و مشتمل بر كلماتي مثل «بهتر»«جدید» «نو» و... نبوده و ترجيحاً بين 3 تا 10 كلمه باشد.

خلاصه اختراع


ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 درخصوص نحوه تنظیم خلاصه اختراع مقرر می دارد:

 شرح و توصيف اختراع


در اين بخش بايد اثر خلق شده به طور كامل چه از نظر علمي (بيان علمي مسئله) و چه از نظر خلق اختراع شرح داده شود. ذكر صـريح كـاربرد صـنعتي اختـراع و همچنـين هدف اختراع ضروري است.

 ادعاهای اختراع


ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 درخصوص نحوه تنظیم ادعانامه اختراع مقرر می دارد:..

نقشه ها


ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 درخصوص نحوه تنظیم نقشه اختراع مقرر می دارد:در ترسيم نقشه ها بايـد نكـات زير رعايت شوند:...

نمونه اختراع های ثبت شده